လၢႆးမွတ်ႇပလွၵ်ႉလႄႈ လၢႆးဢဝ်ၶိုၼ်း

လၢႆးမွတ်ႇပလွၵ်ႉလႄႈ လၢႆးဢဝ်ၶိုၼ်း လၢႆးမွတ်ႇပလွၵ်ႉလႄႈ လၢႆးဢဝ်ၶိုၼ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on September 15, 2017 Rating: 5

1 comment:

Powered by Blogger.