တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

သင်ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၼႆ ထႅမ်ပၼ်လွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇမႃးလႆႈယူႇ

တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on August 20, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.