လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger

ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးဝႆႉသဵင်ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်းလႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်သေ တီႈလႂ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆၵေႃႈ တွင်ႈထၢမ်မႃးလႆႈယူႇ။
လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger လၢႆးသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name ၵွင်ႉၸူး Blogger Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on August 27, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.