ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်းတႆး လႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇ

ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်းတႆးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ႈၾႆး ပိူင်းထွင်ႇပၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်တီႈပိူၼ်ႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇထိုင်လႆႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃးႁုၸၵ်းလႆႈၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ လီဢွၼ်ၵၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈပၼ်ၼမ်ၼမ်ယူႇၼႆ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလႄႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမူၼ်ႉမႄး တီႈၽိတ်းမၼ်းၼႆၸိုင် ႁဵတ်းဢၵွင်ႉသေ ၶဝ်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁု လွင်ႈသင်ၵေႃႈ တႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်း ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃၼၼ်ႉသေ ၶူၼ်ႉႁႃလႆႈယူႇ။

ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်း
  


ၵပ်းသိုပ်ႉမိုတ်ႈၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်း (ၸဝ်ႈသုၶမ်း သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉ)

တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်းတႆး (ၸဝ်ႈသုၶမ်း သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉ)

x

ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်းတႆး လႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်းတႆး လႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈတၢင်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on July 13, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.