ၾွၼ်ႉတႆး တႃႇၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၶွမ်း

ၾွၼ်ႉတႆး တႃႇၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၶွမ်း တင်းၼမ် ၶဝ်ႈၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈၼႆႈ ၵဵပ်းႁွမ်မႃးတီႈဢိတ်းတီႈဢွတ်း။
  

ၾွၼ်ႉတႆး တႃႇၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၶွမ်း ၾွၼ်ႉတႆး တႃႇၼႂ်းၾူၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၶွမ်း Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on May 17, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.