ပပ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶွမ်း (ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ)

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် ပႅတ်ႇမူၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၶၢႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၶွမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈလွၵ်းၾွၼ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉလႆႈႁႃလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၽႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈၸၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႄႈ


<< ၸၼ်ဢဝ်ၾွၼ်ႉမၼ်းတီႈၼႆႈ >>

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆ
<<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>>


ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ
ပပ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶွမ်း (ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ) ပပ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ်ၶွမ်း (ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on July 19, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.