ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယွၼ်းလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉမႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ
SaoSu.blogspot.com ၼႆႉပဵၼ် ပလွၵ်ႉၶွင်သုၼ်တူဝ် ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမၶႃႈဢေႃႈ။
တွၼ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်မႃးတင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇလႄႈ လႆႈၽိုၵ်း ႁဵတ်းမႃးၵမ်းလွႆးလွႆး၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈလီ ၸဵမ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလူင်း မၢင်လွင်ႈမၢင်ဢၼ် ၵူးဢဝ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်မႃး ပိုၼ်ၽႄပၼ် မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မေႃၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇယူႇ။ 
ထိုင်မႃး ပီၶရိတ်ႉ 2016 ၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉၸိုဝ်ႈ Domain Name မၼ်းပဵၼ် ( .info ) တီႈၵုမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.shwehosting.com ၶဝ် တႃႇၶၢဝ်းႁိုင်သၢမ်ပီ ၼိုင်ႈပီလႆႈပၼ် မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင် (15000) ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇယၼ်ႇၼသႃႇရ (ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတွၵ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ) လူႇပၼ်တႃႇၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။ ပေႃးဝၢႆးပီ 2018 ယဝ်ႉတႄႉတွၼ်ႈတႃႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.saosu.info ၼႆႉတေယိုၼ်းယၢဝ်းသိုပ်ႇထႅင်ႈယူႇႁႃႉ ၼႆတႄႉပႆႇမၼ်ႈၸႂ် သင်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈသိုပ်ႇသိုဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈ ( .info ) မၼ်းထႅင်ႈၼႆ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ၶိုၼ်း http://saosu.blogspot.com ၵႂႃႇယဝ်ႉ။


သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၶႂ်ႈထၢမ်သင် မီးလွင်ႈလူဝ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on October 06, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.