တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽင်ၾွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း (တႃႇ-Blogger ၵူၺ်း)

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း
တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၵူႈဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼႂ်း Blogger ၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃတႃႇၽွၼ်ႉတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ၶွမ်းၵူႈလုၵ်ႈ ၾူၼ်းၵူႈႁူၺ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးပႃးၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးလႄႈ တႃႇတေတူၺ်းႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးလူလႆႈ ဢၢၼ်ႇလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယူႇ။ ဝၢႆးလင်မႃးၼႆႉ
ၼႂ်းၶွမ်းလႄႈ ၼႂ်းၾူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလူလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉ မီးလၢႆးမၼ်းယူႇ။
(မၢႆတွင်း- တေသပ်းလႅင်းၼႄလၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ပၢင်လူင်ၵူၺ်း)

<< လူပၼ်လိၵ်ႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉယဝ်ႉၵွၼ်ႇ >>
ၶေႃႈသပ်းလႅင်း
တႃႇတေၽင်ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးသွင်တွၼ်ႈ
  1.  </head> (တႃႇတေဢဝ် လိင်ႉၽင်ၾွၼ်ႉၼၼ်ႉ မႃးဝၢင်း ၽၢႆႇၼႃႈ (ၽၢႆႇၼိူဝ်) တူဝ်ၼႆႉ)
  2.  sans-serif (တႃႇတေဢဝ် ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉ မႃးဝၢင်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ တူဝ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈတီႈ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် ၵေႃႇမႃႇၶၼ်ႇဝႆႉသေ)
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႂ်ႈၽင်ၾွၼ်ႉဢၼ်လႂ် (ပၢင်လူင် ဢမ်ႇၼၼ် ဢႃႇဝႃး)
ပေႃးၶႂ်ႈၽင်ၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ၼႆ ၵူးဢဝ်လိင်ႉမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ် </head> ၼႆႉ
<link href='http://taiwebfont.appspot.com/css/taifont.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
ၵူးဢဝ်ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵႂႃႇဝႆႉၽၢႆႇၼႃႈ  sans-serif ဢၼ်ၼႆႉ(ၵူႈတီႈတီႈ)
Panglong,  ***(မၢႆတွင်း- လိင်ႉၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵွႆၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇႁဵၼ်းၵၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်လိင်ႉၾွၼ်ႉတႂ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇတႃႉ။)***
******************
ပေႃးၶႂ်ႈၽင်ၾွၼ်ႉဢႃႇဝႃးၼႆ ၵူးဢဝ်လိင်ႉမၼ်းတႂ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ် </head> ၼႆႉ
<link rel="stylesheet" href='http://mmwebfonts.comquas.com/fonts/?font=oursunicode' />
ၵူးဢဝ်ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉဢႃႇဝႃးၼႆႉ ၵႂႃႇဝႆႉၽၢႆႇၼႃႈ  sans-serif ဢၼ်ၼႆႉ(ၵူႈတီႈတီႈ)
Ours-Unicode,

(မၢႆတွင်း- ပေႃးဝႃႈၽင်ၾွၼ်ႉမၼ်းယဝ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတူၺ်း ၼႂ်းၽူင်းဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းၶွမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉတႃႉ သင်ဝႃႈၾွၼ်ႉပၢင်လူင်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၼႆ ဢဝ်ၾွၼ်ႉ ဢႃႇဝႃး ၽင်ၵႂႃႇတႃႉ။ ယွၼ်ႉမၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၾွၼ်ႉပၢင်လူင် ဢမ်ႇသူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်း။)
   
 

လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း- တေမီးသွင်တွၼ်ႈ (တွၼ်ႈၽင်လိင်ႉ လႄႈ တွၼ်ႈၽင်ၾွၼ်ႉ)
တေသပ်းလႅင်းၼႄၵႂႃႇ လၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉ ပၢင်လူင် (လၢႆးၽင်ၾွၼ်ႉ ဢႃႇဝႃးၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း)
႑။ ၶဝ်ႈၸူးၼႂ်း Blogger
႒။ ၵႂႃႇတီႈ Theme  >>  Edit HTML
  
  
႓။ ဢဝ်ၼူၵႂႃႇတဵၵ်းၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ တဵၵ်း Ctrl+F ယဝ်ႉတႅမ်ႈႁႃႈဝႃႈ  </head> ယဝ်ႉတဵၵ်း Enter ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူးဢဝ်လိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉ ၽၢႆႇၼိူဝ် </head> ၼၼ်ႉတႃႉ။ (တွၼ်ႈၽင်လိင်ႉမၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။)

<link href='http://taiwebfont.appspot.com/css/taifont.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
    

႔။ ၵမ်းၼႆႉတေမႃးတွၼ်ႈၽင်ၾွၼ်ႉမၼ်း ၶိုၼ်းတႅမ်ႈႁႃဝႃႈ sans-serif  ၼႆသေ ႁႃဢၼ်ပဵၼ် ၾွၼ်ႉ type လႄႈ တီႈသုတ်းပၢႆမၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် sans-serif ယဝ်ႉၵမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉတႆး ဢၼ်ဝႃႈ Panglong, ၼႆႉၵႂႃႇဝၢင်းၽၢႆႇၼႃႈၾွၼ်ႉၼၼ်ႉတႃႉ


ၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်မီးဝႃႈ sans-serif ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉ Panglong ၼႆႉၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉၽၢႆႇၼႃႈၼၼ်ႉတႃႉ
 ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ
  
႕။ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းပလွၵ်ႉၼႆႉ ၾွၼ်ႉမၼ်းတေပဵၼ်  sans-serif  ဢၼ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈဢၼ်မီးၾွၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵႂႃႇ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၾွၼ်ႉပၢင်လူင်မႃးဝၢင်းသႂ်ႇၽၢႆႇၼႃႈၼႆႉၵူႈတီႈတီႈ မိူၼ်ၼႆ panglong, sans-serif"/> တႃႉ။ တီႈၾွၼ်ႉႁဝ်းဝၢင်းလူင်းလႄႈ ၾွၼ်ႉဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ် ၵေႃႇမႃႇ (   ,    ) ၶၼ်ႈၵၢင်မၼ်းသေ။
(တီႈၼႂ်း-Template မၢင်ဢၼ်သမ်ႉ လႆႈၽင်ဝၢင်းၸွမ်း font-family: မၼ်းယဝ်ႉ။)
ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁၼ်ဝႃႈ တီႈသုတ်းပၢႆမၼ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၺႃးတူဝ်လိၵ်ႈ sans-serif ယူႇတႄႉ ပွင်ႉဝႃႈ တေလႆႈၽင် ၾွၼ်ႉမၼ်းႁွမ်းၽႃၵႂႃႇၸွမ်းယဝ်ႉ။
တူၺ်းလူင်းတေႃႇပေႃးထိုင်တႂ်ႈပုၼ်ႉတႃႉ ဢၼ်တေလႆႈၽင်ၾွၼ်ႉမၼ်ႈတႄႉ ဢၢပ်ႈတေမီး မွၵ်ႈ သီႇတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁႃႈတီႈ ဢိင်ၼိူဝ် ႁိူၼ်း Template ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈတေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ။ (ယွၼ်ႉ Template ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတႅမ်ႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ် လၢႆးဝႆႉဝၢင်းမၼ်း တေပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်း)
 မၢႆတွင်း -- ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၵူးမႃးတၢင်ႇတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢဝ်မႃးၼႂ်း ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ၊ ဢဝ်မႃးၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသေတီႈတီႈ သေမႃးသႂ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ယူႇၼႂ်းၾူင်းသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ယူႇၼႂ်းၽူင်းသေ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်လိၵ်ႈမၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၾွၼ်ႉဢၼ်ႁဝ်းၽင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။
 ၶေႃႈသင်ႇ -- သင်ဝႃႈၶႂ်ႈ ၵူးဢဝ်ၼႂ်းၽဵတ်ႉပုပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်မႃးၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ်ၼႆ ၵူးဢဝ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၶွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈ Notepad (ဢမ်ႇၼၼ်) Microsoft Word ယဝ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းၵူးဢဝ်ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇ ၼႂ်း ပလွၵ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းတေတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ။
     

 
သင်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႆတွင်ႈထၢမ်မႃး တႅမ်ႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽင်ၾွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း (တႃႇ-Blogger ၵူၺ်း) တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၽင်ၾွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်း (တႃႇ-Blogger ၵူၺ်း) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on May 12, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.