သဵၼ်ႈမၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵႃႈဝႅပ်ႉ"ၸဝ်ႈသု"

သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်လႆႈလူႇတၢၼ်း ၵႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ " ၸဝ်ႈသု "
ပုၼ်ႈတႃႇသိုဝ်ႉ-ၸိုဝ်ႈ(Domain) 
ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဢၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်း။
မုင်ႈမွင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်တေမႃးသိုပ်ႇသၢႆၸႂ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉယူႇဢေႃႈ--

ၶပ်ႉ
ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ
တီႈယူႇ
ငိုၼ်းလူႇ
မၢႆတွင်း
လၢႆးၶႃႈ
႑႕႐႐႐ ပျႃး
တႃႇ-ၼိုင်ႈပီ(2017)
***************
သဵၼ်ႈမၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵႃႈဝႅပ်ႉ"ၸဝ်ႈသု" သဵၼ်ႈမၢႆၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵႃႈဝႅပ်ႉ"ၸဝ်ႈသု" Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on October 19, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.